""""""

Logo Ośrodek wypoczynkowy SOWA

Ośrodek wypoczynkowy SOWA

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Lipniak 3, 16-402 Suwałki
Tel.  512 194 590,
Email: biuro @ zazsowa.pl
Wypoczynek w Wigierskim Parku Narodowym

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia urokliwego miejsca na Suwalszczyźnie.

Ośrodek położony jest w Wigierskim Parku Narodowym, pośród malowniczego krajobrazu Suwalszczyzny wśród lasów i jezior, w miejscowości Lipniak 10 km od Suwałk, 20 km od sąsiedniego kraju, co stanowi idealną bazę wypadową na Litwę.

Naturalne bogactwo przyrodnicze zachwyca i pozwala na pełne odprężenie przebywających Gości. To tu znajdą Państwo idealne warunki do aktywnego wypoczynku oraz konstruktywnej i twórczej pracy""""""
Deklaracja dostępności


Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zazsowa.pl


Data publikacji strony internetowej: 2014-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • brak tekstu alternatywnego w części grafik;

 • brak informacji o celu w części odnośników;

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR: http://www.onlineocr.net/

 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

 • dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wyłączenia:

 • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.11.2020.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-12


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Sinkiewicz, email: jsinkiewicz@zazsowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 724 241 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

 • Adres: Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki

 • E-mail: biuro@zazsowa.pl

 • Telefon: 724 241 118

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy wejściu do budynku nie występują bariery architektoniczne. Przy wejściu głównym wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, a z tyłu jest łagodne wejście. Wewnątrz budynku znajduje się winda poruszająca się po wszystkich kondygnacjach. W budynku znajduje się łazienka ogólnodostępna dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Przy siedzibie Zakładu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynków Zakładu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego i nie ma informacji głosowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Aplikacje mobilne

Zakład Aktywności Zawodowej nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Dane teleadresowe Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku
Lipniak 3

16-402 Suwałki
tel. 724214118